Encyklopedia budowlana

LUKARNA

to pionowe okno wychodzące z dachu, doświetlające poddasze. Stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową, okrytą własnym daszkiem. więcej…

LOKAL ZAMIENNY

to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m kw. powierzchni łącznej pokoi, […] więcej…

LOKAL UŻYTKOWY

to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. więcej…

LOKAL SOCJALNY

jest to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw., a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw. przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. więcej…

LOKAL MIESZKALNY SAMODZIELNY

To wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. więcej…

LOKAL

Służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób. więcej…

KUBATURA WEWNĘTRZNA NETTO

Jest to przestrzeń ograniczona ścianami zewnętrznymi, podłogą i sufitem lub ociepleniem dachu – to wartość określająca objętość powietrza, które będzie ogrzewane w budynku. więcej…

KUBATURA BUDYNKU BRUTTO

To suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów […] więcej…

KUBATURA

To mierzona w metrach sześciennych (m3) powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu, czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują, do kubatury brutto budynku: – wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i […] więcej…

KONDYGNACJA PODZIEMNA

To kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana pod nią kondygnacja. więcej…

KONDYGNACJA NADZIEMNA

To kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie, znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana nad nią kondygnacja. więcej…

KONDYGNACJA

To pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma część budynku, stanowiąca przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, […] więcej…
WordPress | Encyklopedia budownictwa | Izolacja dachu płaskiego